pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REKLAMACJI
1. Firma Aneva jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany towar nie spełnia
wymogów jakościowych bądź ilościowych. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
2. Firma Aneva odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej
stwierdzenia przed upływem roku od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie
na nowo w razie wymiany produktu.
3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
4. Zgłoszenie reklamacyjne możne zostać złożone:
a. osobiście pod adresem ul. Marcinkowskiego 121 Inowrocław 88-100
b. pisemnie na adres Aneva, ul. Marcinkowskiego 121 Inowrocław 88-100
c. telefonicznie pod numerem telefonu (52) 524 31 37
d. jako formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakosc@aneva.pl
5. Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji, do 21 dni od otrzymania towaru.
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
7. Klient może odstąpić od umowy, chyba że, firma Aneva niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie,
przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub
naprawiany przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia
jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W
przypadku uznania reklamacji, towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane
przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, dowodem
zakupu (Faktura VAT, paragon, zdjęcia wady).
9. Sprzedawca jest zobowiązany – na swój koszt – wymienić wadliwy towar na wolny od
wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
10. W przypadku wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji, Kupujący może
skontaktować się ze Sprzedawcą, pod nr tel. (52) 524 31 37 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: jakosc@aneva.pl.